[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

بتاریخ ١٢ اسفند ۶۸ در وقت فوق‌العاده جلسه دادگاه حقوقی یک آباده قائم‌مقام دادگاه کیفری ٢ بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است در این پرونده عزیز اله گلزار ساکن آباده [آدرس] علیه فریدون سماوی و غیره اعلام [ناخوانا] انجام معامله [ناخوانا] نموده. دادسرای عمومی آباده بلحاظ اینکه معامله با فرقه [ناخوانا] از موازین شرعی باطل بوده به منع پیگرد اظهار نظریه و [ناخوانا] نسبت به قرار صادره اعتراض نموده دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.

 

رأی دادگاه: در خصوص اعتراض آقای عزیزاله گلزار نسبت بقرار شماره ۱۹۴۴ [تاریخ] ۲۶ بهمن ۶۸ صادره از ناحیه دادسرای عمومی آباده که منتهی به منع پیگرد در مورد فریدون سجادی و غیره باتهام انجام معامله معارض گردیده دادگاه با توجه باینکه قرار صادره بر اساس محتویات پرونده صحیح اصدار یافته و شاکی در این مرحله دلیل جدیدی که فسخ قرار صادره را ایجاب نماید تقدیم نداشته لذا با رد اعتراض مشارالیه قرار معترض‌عنه عیناً تائید میشود.

دادرسی دادگاه حقوقی یک آباده

کریمیان [ناخوانا]

[امضا روی مهر رسمی]

رونوشت با اصل برابر است و جهت ابلاغ تهیه گردیده است.

[ناخوانا]

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

عزیزاله گلزار به آدرس فوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]