[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسم ا[الله] الرحمن الرحیم

رأی شماره ٢٨/ت الف

مورخ ۲۷ آبان ۱۳۶۴

مرجع رسیدگی: هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و وزارت بازرگانی

نوع اتهام: عضویت در فرقه ضاله بهائیت

 

گردش کار پرونده اتهامی آقای بهرام نام خانوادگی صادقی پور نجف‌آبادی فرزند عباسعلی متولد سال١٣٢٣ شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از بهبهان پست سازمانی معاون اداره کشورهای توسعه‌یافته با اقتصاد آزاد سابقه کار ٢٠ سال محل کار: وزارت بازرگانی شماره پرسنلی (مستخدم) [حذف شده]  تحصیلات  لیسانس متأهل توسط هیات مورد رسیدگی قرار گرفت، هیات در جلسه مورخ  ۲۷  آبان ۱۳۶۴ با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده  رأی خود را به شرح زیر اعلام می‌دارد:

 

"رأی هیات"

با توجه به محتویات پرونده و بررسی گزارشهای واصله ×، اقرار متهم ×، مدافعات متهم ----- اظهارات شهود -----، نظریه کارشناس ×، اظهارات مطلعین ----- و ----- و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر. تخلفات منتسب به متهم به نظر هیات ثابت و محرز است و منطبق است با ×

١-عضویت در فرقه ضاله بهائیت موضوع بند -----ماده-----و

٢- ----- موضوع بند ----- ماده ----- و

٣- ----- موضوع بند ----- ماده ----- و

۴- ----- موضوع بند ----- ماده ----- قانون هیئت‌های  رسیدگی به تخلفات اداری، لذا متخلف مستنداً به بند -----ماده ١٧ قانون مذکور به منفصل از خدمت محکوم می‌گردد.

این رأی به استناد ماده ١٣ قانون فوق‌الذکر قطعی و لازم‌الاجرا است ×، ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ به کارمند (اعم از واقعی یا قانونی) قابل پژوهش در هیات تجدیدنظر می‌باشد -----.

حکم بین الناس بالعدل

هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

[امضا روی مهر رسمی]

[امضا]

[امضا]

۲۸/-۸

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]