[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

سازمان سنجش آموزش کشور

 

راهنمای ورود به آموزش عالی سال تحصیلی ١٣٥٩ – ١٣٥٨

 

[فرم راهنمای ورود به آموزش عالی یکی از ضوابط گزینش برای ورود به دانشگاه پلی تکنیک تهران، دانشسرای عالی فنی بابل، مدرسه عالی بازرگانی و دانشگاه تربیت‌معلم را متدین بودن به یکی از ادیان رسمی کشور که در فرم مبنی بر مسلمان، کلیمی، مسیحی و زرتشتی است اعلام می‌کند]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]