[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان دهم

 

تاریخ: ۸ آذر ۱۳۳۰

[شماره ندارد]

 

محرمانه، مستقیم

رونوشت گزارش سرگرد مظاهری

 

ریاست معظّم ادارۀ شهربانی اصفهان

محترماً با تقدیم عین مرجوعهٴ شمارۀ ۷۶۰ – ۲۱ آبان ۱۳۳۰ محرمانه، متضمّن مرقومهٴ شمارۀ ۱۳۴۳ / م – ۳۰ آبان ۱۳۳۰ استانداری استان دهم، معروض می‌دارد: طبق بازجویی به عمل آمده، آقای ابوالقاسم پاینده مدیر مجلّهٴ صبا ساعت ۱۳ یا ۱۴ روز ۲۶ مهر ۱۳۳۰ از اصفهان به نجف‌آباد آمده و لدی‌الورود به منزل برادرش احمد پاینده رییس محضر که مجلس روضه‌خوانی بوده، وارد شده و با یک عدّه از اهالی نجف‌آباد که در منزل احمد مذکور مستمع بوده، مذاکراتی نموده، ولی از مفاد مذاکراتشان اطّلاعی به دست نیامده. سپس رییس دادگاه نجف‌آباد را برای کار برادرش احمد نام‌برده در دادگاه ملاقات و ساعت ۱۶ همان روز به اصفهان مراجعت کرده. در خاتمه استحضاراً معروض می‌دارد: موضوع خفه کردن محمّد کیوانی راجع به اختلافات مذهبی نبوده و روی اصل عمل شنیع این قضیّه صورت وقوع به خود گرفته که گزارش آن مفصّلاً طیّ شمارۀ ۲۵۸۸ – ۱۴ آبان ۱۳۳۰ به عرض رسیده است و فعلاً در نجف‌آباد آرامش کاملاً برقرار و مأمورین انتظامی بر اوضاع تسلّط دارند. ضمناً از تطمیع نمودن رییس شهربانی و رییس دادگاه چیزی مفهوم نگردیده است. مراتب استحضاراً عرض شد.

سرگرد مظاهری، ۸ آذر ۱۳۳۰، رونوشت برابر با اصل است.

رونوشت برابر با رونوشت است، [امضاء]،

[مهر: اصفهان، دفتر استانداری استان دهم]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]