[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور، استانداری استان دهم؛ [شماره ندارد]؛ تاریخ: ۸/۹/۱۳۳۰؛ محرمانه، مستقیم؛ رونوشت گزارش سرگرد مظاهری

 

ریاست معظّم ادارۀ شهربانی اصفهان

محترماً با تقدیم عین مرجوعهٴ شمارۀ ۷۶۰ – ۲۱/۸/۳۰ محرمانه، متضمّن مرقومهٴ شمارۀ ۱۳۴۳/ م – ۳۰/۸/۳۰ استانداری استان دهم، معروض می‌دارد: طبق بازجویی به عمل آمده، آقای ابوالقاسم پاینده مدیر مجلّهٴ صبا ساعت ۱۳ یا ۱۴ روز ۲۶/۷/۳۰ از اصفهان به نجف‌آباد آمده و لدی‌الورود به منزل برادرش احمد پاینده رییس محضر که مجلس روضه‌خوانی بوده، وارد شده و با یک عدّه از اهالی نجف‌آباد که در منزل احمد مذکور مستمع بوده، مذاکراتی نموده، ولی از مفاد مذاکراتشان اطّلاعی به دست نیامده. سپس رییس دادگاه نجف‌آباد را برای کار برادرش احمد نام‌برده در دادگاه ملاقات و ساعت ۱۶ همان روز به اصفهان مراجعت کرده. در خاتمه استحضاراً معروض می‌دارد: موضوع خفه کردن محمّد کیوانی راجع به اختلافات مذهبی نبوده و روی اصل عمل شنیع این قضیّه صورت وقوع به خود گرفته که گزارش آن مفصّلاً طیّ شمارۀ ۲۵۸۸ – ۱۴/۸/۳۰ به عرض رسیده است و فعلاً در نجف‌آباد آرامش کاملاً برقرار و مأمورین انتظامی بر اوضاع تسلّط دارند. ضمناً از تطمیع نمودن رییس شهربانی و رییس دادگاه چیزی مفهوم نگردیده است. مراتب استحضاراً عرض شد.

سرگرد مظاهری، ۸/۹/۳۰، رونوشت برابر با اصل است.

رونوشت برابر با رونوشت است، [امضاء]، [ مهر: اصفهان، دفتر استانداری استان دهم ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]