[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]  

وزارت کشور

شهربانی کلّ کشور

رونوشت گزارش شهربانی نجف‌آباد

مورّخه: ۲۸ مهر ۱۳۳۰

شماره: ۳۰۹

 

شهربانی کلّ کشور

محمّد، فرزند حسین‌علی، شهرت کیوانی، چهل و پنج ساله، اهل نجف‌آباد سه کیلومتری نجف‌آباد [در] باغات آب کهریز[۱] به قتل رسیده. پس از تشریفات قانونی و اجازهٴ دفن از طرف دادگاه، متوفّیٰ به کسانش تحویل که دفن شده، جهت کشف قضیّه و دستگیری قاتل قضیّه تحت پیگرد است. تعداد زندانی ۱۳ نفر.

ستوان یکم ارشادی

رونوشت برابر اصل است

[امضا]

۳۰ مهر ۱۳۳۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

٢- در نسخهٴ اصل: باغ اتابک هریز!