[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان دهم

[شماره: ۱۲۸۸۹]

[تاریخ: ۱ آبان ۱۳۳۰]

 

جناب آقای استاندار استان دهم - گزارش

محترماً معروض می‌دارد: طبق گزارش گروهان یکم به استناد گزارش دستهٴ نجف‌آباد، در ساعت ۱۷ روز ۲۶ جاری اطّلاع حاصل می‌نماید که یک نفر در باغات نجف‌آباد حوزهٴ مستحفظی شهربانی مقتول گردیده. برای رسیدگی قضیّه و انجام تشریفات قانونی رییس دادگاه و رییس شهربانی و پزشک به محلّ وقوع رفته در آخر باغات آب کهریز جسد را معاینه و گواهی نموده‌اند در اثر ضربت شیئی که دور گردن مقتول پیچیده شده، او را خفه نموده‌اند. به موجب اظهار بستگان او، نام مقتول محمّد کیوانی، فرزند حسین‌علی، شغل زارع، ۴۵ ساله می‌باشد. لذا پس از انجام تشریفات قانونی جسد را دفن، قضیّه از طرف دادگاه و شهربانی تحت پیگرد می‌باشد. برای کمک و تشریک مساعی با شهربانی جهت دستگیری قاتل، یک نفر افسر و ده نفر ژاندارم به منظور حفظ انتظامات نجف‌آباد اعزام که تا استقرار نظم کامل در محلّ با شهربانی همکاری نمایند.

فرماندهٴ هنگ ژاندارمری اصفهان، سرهنگ تأییدی

۱۲۸۸۹ – ۱ آبان ۱۳۳۰ رونوشت فوق جهت استحضار به وزارت کشور ایفاد می‌شود.

استاندار استان دهم [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] انتظامات، ۵ آبان ۱۳۳۰

[حاشیهٴ ۲:] [مهر: ثبت کلّ وزارت کشور، شمارۀ: ۶۸۰۵۵، تاریخ: ۵ آبان ۱۳۳۰]

[حاشیهٴ ۳:] شمارۀ ۱۳۶۷۴ – ۷ آبان

[حاشیهٴ ۴:] دایرهٴ شهرستان‌ها، ۷ آبان

[حاشیهٴ ۵:] بایگانی، این موضوع سابقهٴ مفصّلی دارد که اخیراً اقدام شده به سابقه ضمیمه و بایگانی نمایید. ۸ آبان ۱۳۳۰

[حاشیهٴ ۶:] بایگانی، سابقه[ای] که خواسته‌اند کجاست؟ ضمیمه شود. ۹ آبان

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]