[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره: ۵۱۸۹۶/-۵/-۶

تاریخ:  ١٩ آذر ۶۸

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[آرم]

سازمان تأمین اجتماعی

 

بسمه تعالی

 اداره کل خدمات اجتماعی کارگران وزارت کار و امور اجتماعی

موضوع: بازنشستگی آقای ذبیح‌اله فدائی بشماره: [حذف شده]

بازگشت برنامه شماره ۷۶۵۳۳ مورخ  ١١ مهر ۱۳۶۸

 

باطلاع میرساند:

مستمری نامبرده بر اساس رأی هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی که باتهام عضویت در فرقه ضاله بهائیت به انفصال دائم از خدمات دولتی و وابسته به دولت محکوم گردید [ناخوانا] بحکم شماره ۶/ ۲۸۸۲۷ مورخ ۲۳ شهریور۱۳۶۲ لغو گردید لذا پرداخت مستمری بازنشستگی مقدور نمیباشد.

٢ – ۱۳/-٩

یحیی جعفری

مدیرکل مستمریها

[امضا]

رونوشت به:

آقای ذبیح‌اله فدائی بآدرس: [آدرس] جهت اطلاع

[یادداشت دستنویسی شماره در حاشیه صفحه]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]