[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 [آرم]

شرکت سهامی مخابرات ایران

 

تاریخ ٢٨ شهریور ٧١

شماره: ۵۲۹۹ / ١١٣

 

بسمه تعالی

بانو پریدخت وحدت حق

تهران [آدرس]

 

سلام علیکم

در پاسخ اظهارنامه شماره ۱۱۶۸۹ مورخ ۶ تیر ٧١ و مکاتبات بعدی عنوان امور بازرسی شرکت مخابرات اعلام میدارد:

صرف نظر از اینکه تلفن شماره [حذف شده] به حکایت محتویات پرونده بنام آقای حسین وحدت حق می‌باشد و سمت قانونی شما در خصوص ادعای مطروحه، برای شرکت مخابرات محرز نیست اصولاً تلفن مذکور طبق درخواست شماره ۱۶۴۶۸ مورخ ٢٢ اردیبهشت ٧١ ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (مستنداً به حکم شماره ۲۲۷۹۴ مورخ ۶ خرداد ٧٠ دادگاه انقلاب اسلامی تهران) بنام ستا د مذکور تغییر نام و قطع ارتباط گردیده لذا برای اثبات هرگونه ادعائی می‌توانند به مراجع قضائی مراجعه نمایند و با توجه به مرتب مذکور، شرکت مخابرات فارغ از هرگونه اقدامی است

 

داود حاجی علیان

رئیس دفتر حقوقی

[امضا]

[مهر اداری]

۲۶ شهریور ٧١

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]