[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

 حکم اصلاح یا افزایش حقوق بازنشستگی یا وظیفهٴ از کارافتادگی

فرم ع- ۵۷ (١-۳۶) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

١-وزارت/موسسه: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

٢- شماره مستخدم: [حذف شده]

٣- شماره بازنشستگی [حذف شده]

۴- مشخصات مستخدم نام - آقای جان احمد نام خانوادگی: هدایتی فرد نام پدر: حضرتقلی تاریخ تولد ٩ شهریور۱۲۹۶ شماره شناسنامه [حذف شده] محّل صدور شناسنامه شهرستان سمنان استان فرمانداری کلّ----- جنس مرد --×--

۵- وضع مستخدم: بازنشسته

۶- تاریخ بازنشستگی یا از کارافتادگی ١آبان ۵۸

٧- وضع استخدامی مستخدم الف- ----- مشمول قانون استخدام کشوری مصوب ١٣٠١ ، ب- ----- مشمول قانون استخدام کشوری مصوب ٣١ خرداد  ۱۳۴۵، پ ----- مشمول سایر مقررات (با ذکر نوع مقررات)

٨- شرح حکم: باستناد رأی شماره ۱۶۰۱ [تاریخ]: ٩  تیر ۶۹ هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری (شماره یک) راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ١٨ شهریور ۶۹ حقوق بازنشستگی شما بطور کامل قطع میگردد

٩- تاریخ و شماره آخرین حکم: تاریخ [؟]  دی ۵۸ شماره ٩٠١١

١٠- حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کارافتادگی برقرار شده در آخرین حکم ٣٢٣٠٠ ریال

١١- حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کارافتادگی فعلی----- ریال.

١٢- افزایش ----- ریال.

١٣- بدهی کسور بازنشستگی

نوع بدهی----- مبلغ بدهی (به ریال) ----- قسط اوّل (به ریال) ----- قسط ماهانه (به ریال) -----تعداد اقساط----- تاریخ استهلاک-----

۱۴- حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کارافتادگی پس از وضع کسور متعلقه از محل صندوق بازنشستگی کشوری قابل پرداخت است

۱۵- تاریخ اجرای حکم: ١٧ شهریور ۱۳۶۹

۱۶- تاریخ و شماره صدور: تاریخ ۲۴ شهریور۶۹ شماره: ۲۳۴۴۴/٢٧

١٧- نام و نام خانوادگی مقام مسئول عبدالرضا کیارشی مدیرکل کارگزینی

امضاء [امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]