[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان خراسان

تاریخ -----

پیوست -----

 

اداره کل امور اداری و استخدامی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

از: سازمان منطقه‌ای بهداشت درمان خراسان

 

سلام علیکم

عطف بنامه شماره ۸۴۹۵/-۴/الف [تاریخ:] ۶ تیر ۶۸ پیرو نامه شماره ۳۱۲۸۵/-۸/-۱۱ [تاریخ] ۱۴ تیر ۶۷ چون طی نامه شماره ۳۷۰[تاریخ:] ۱۰ خرداد ۶۵ هیئت رسیدگی به تخلفات اداری این سازمان اعلام گردید و آقای ذبیح‌الله ذبیحی مقدم دارای سابقه وابستگی به فرقه ضاله بهائیت میباشد به همین منظور حقوق وظیفه نامبرده قطع گردیده است. ن

از طرف دکتر عبدا [الله] بهرامی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و سرپرست

سازمان منطقه‌ای بهداشت درمان خراسان

[امضا]

رونوشت:

دفتر حراست سازمان جهت اطلاع

امور بازنشستگی و وظیفه جهت اطلاع

لطفاً پاسخ نامه را به آدرس: [آدرس] ارسال فرمائید

 [یادداشت دستنویسی ، شماره و تاریخ در وسط صفحه]

۱۹۹۰۳/-۸/-١١

 ١ مرداد ۶۸

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]