[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

بسمه تعالی

سازمان صنایع ملی ایران

 

تاریخ: [ناخوانا]

شماره: ۱۶۴۱ / ۲۴۰

پیوست: دارد

واحد: بازرسی

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

گروه سیمان

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۶۱

شماره: ۱۰۷۷۱

 

گروه صنایع سیمان

برادر گلزاده

با سلام:

عطف به نامه شماره ۸۸۰۰۱ / ۱۰۰۸۸ / ۹۶۳ [تاریخ:] ۹ بهمن ١٣۶۱ در رابطه با آقای فرهاد صدقی از کارکنان شرکت سیمان تهران باستحضار میرساند چنانچه نامبرده در حال حاضر به بهائی بودن خود اعتراف مینماید.

با توجه به مشمولیت قانونی شرکت مذکور ایشان مشمول بخشنامه پیوست وزارت کار و امور اجتماعی گردیده و از دریافت حقوق و مزایا از جمله ذخیره سابقه خدمت محروم میباشد. ×××××

 

مسئول بازرسی سازمان

عباس امامی

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

[ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]