[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

سازمان نقشه برداری

شماره ۱۷۶۵۷

تاریخ ۱۶ آذر۱۳۶۰

عنوان تلگراقی، ساتکا

صندوق پستی ۱۸۴۴

 

بنام خدا

مدیریت آموزش مالی و ذیحسابی

موضوع: عدم پرداخت حقوق و مزایا

مقتضی است از تاریخ ۱۶ آذر۶۰ تا صدور حکم قطعی از طریق هیئت بازسازی از پرداخت هر گونه حقوق و مزایا بافراد مشروحه زیر خوداری شود.

١-آقای جمشید مطلق

٢- // شهاب رحمانیان

٣- خانم اقدس سید میزائی

۴- آقای محمد حسین مرادیان

۵- خانم محبوبه سلیم

حسین مصدق خواه

رئیس سازمان نقشه برداری کشور

[امضا]

رونوشت: قسمت تشکیلات و روشها- قسمت رفاه و تعاون- آمار پرسنلی بایگانی پرسنلی- و افراد مشروحه بالا

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]