[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

سازمان تأمین اجتماعی قائم‌شهر

بسمه تعالی

[آرم] تأمین اجتماعی

 

شماره: ۴۱۳۴۹۳ / الف

تاریخ: ۲۷ تیر ۶۴

پیوست: -----

شماره پرونده: ----

 

شعبه تأمین اجتماعی شهرستان ساری

سلام علیکم

بدینوسیله فتوکپی نامه شماره ۱۵۶۸۴- ر- ۱ خرداد ۶۴ کمیسیون محترم اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بانضمام فتوکپی تقاضای مورخ ۱۷ اردیبهشت ۶۴ خانم حمیده میرزائی بپیوست ارسال و اشعار میدارد نظر باینکه حقوق مستمری نامبرده بموجب رأی شماره ۱۷۰- ۲۷ مرداد ۶۲ هیئت بازسازی به جهت پیروی از فرقه ضاله بهائیت قطع گردیده لذا خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را به مشارالیها ابلاغ فرمایند.

 

سیف اله غلامی

مدیرکل کارگزینی

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

رونوشت برابر اصل است

[امضا]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]