[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری و بهزیستی

منطقه بهداری و بهزیستی کرج

[شماره:] ۳۰۰۴۴

[تاریخ:] [؟] اسفند ۱۳۵۹

 

 به: اداره امور مالی منطقه بهداری کرج

 از: اداره کارگزینی

 با توجه بنامه شماره ۱۵۲۱۸- [تاریخ:] ۱۶ آذر ١٣۵۹ سازمان منطقه‌ای بهداری استان تهران در مورد آقای مشیت الله میثاقی بهداشتیار بیماریهای واگیر این منطقه چون نامبرده از تاریخ ۱۶ شهریور ١٣۵۹ تاکنون از مرخصی قبل بازنشستگی استفاده مینماید و از طرفی از افراد منتسب به فرقه بهائیت میباشد، خواهشمند است دستور فرمایند تا اطلاع ثانوی از پرداخت حقوق و مزایای مشارالیه خودداری فرمایند آ

دکتر معنوی

[مهر ناخوانا]

مدیر منطقه بهداری کرج

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

آقای [ناخوانا]

جهت اقدام و اطلاع

 ١٩ / ١٢

لطفاً نسخه را همراه داشته باشید

[یادداشت دستنویسی شماره در بالای صفحه]

[ناخوانا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]