[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت دفاع ملی

 

بسمه تعالی

 

از بازرسی (دایره تحقیق)

به سرهنگ مخابرات ستاد بازنشسته مهندس سید حسین وحدت حق

موضوع قطع حقوق افرادی که در مسلک بهائی هستند

 

شماره ۲ /۱۴ /۸۰۵

تاریخ: ۲۵ اسفند ۹ ۵

پیوست -----

وزارت دفاع ملی (آجودانی) عملیات وزارت دفاع ملی طی نامه شماره ۲۷ /۶ /۵ / ۶۳ – ۲۵ اردیبهشت ۵۹ اعلام نموده پرسنل بازنشسته که حقوق بازنشستگی آنان قطع گردیده است نیز بایستی به اداره بازنشستگی و بیمه مراجعه و تعهد نمایند که تبلیغ مرامی در گذشته نداشته و در آینده نیز نخواهند نمود تا در صورت تائید کمیته ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران از طریق آجودانی وزارت دفاع ملی در مورد برقراری مجدد حقوق بازنشستگی آنان پس از تصویب وزارت دفاع ملی اقدام گردد. ک

از طرف سرپرست بازرسی وزارت دفاع ملی. سرهنگ ستاد دادپناه

[امضا]

 

نشانی

تهران نارمک خیابان فرجام شرقی شماره ۸۸ سرهنگ مخابرات ستاد بازنشسته مهندس سید حسین وحدت حق %

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]