[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 [آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

بسمه تعالی

حکم اصلاح یا افزایش حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کار افتادگی

 

فرم ع – ۵۷ (١-۳۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

 

١ – مؤسسه / وزارت:  راه و ترابری/ سازمان بنادر و کشتیرانی

٢ – شماره مستخدم:

٣ – شمارۀ بازنشستگی [حذف شده]

۴ – مشخّصات مستخدم :نام: آقای عزیز، نام خانوادگی: افشار ،نام پدر: علی ،تاریخ تولّد: ٠٢  خرداد  ۱۳۰۶

شماره شناسنامه: [حذف شده] ،محلّ صدور شناسنامه: بخش ٢ شهرستان شادگان استان /فرماندار کلّ خوزستان

جنس: مرد --×--

۵ – وضع مستخدم: بازنشسته --×--

۶ – تاریخ بازنشستگی یا از کار افتادگی: ٢٢  تیر  ۱۳۵۹

٧ – وضع استخدامی مستخدم:

ب - --×-- مشمول قانون استخدام کشوری مصوّب ٣١  خرداد  ۱۳۴۵

٨ – شرح حکم:

باستناد رأی شماره ٢٣ مورخ ۲۶  فروردین   ۶۹ هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان بنادر و کشتیرانی برقراری حقوق بازنشستگی شما موضوع حکم شماره ۱۴۵۰۰ مورخ ۵  تیر   ۱۳۵۹ از تاریخ صدور رأی مذکور قطع میگردد.

٩ – تاریخ و شمارۀ آخرین حکم تاریخ: ۵  تیر  ۵۹ شماره: ۱۴۵۰۰

١٠ – حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کار افتادگی برقرار شده در آخرین حکم ----- ریال

١١ – حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کار افتادگی فعلی ----- ریال

١٢– افزایش: ----- ریال

١٣– بدهی کسور بازنشستگی:

۱۴– حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کار افتادگی پس از وضع کسور متعلّقه از محلّ ----- قابل پرداخت است.

۱۵ – تاریخ اجرای حکم:۲۶  فروردین   ۱۳۶۹

۱۶ – تاریخ و شمارۀ صدور: تاریخ ١٨   اسفند  ۱۳۶۹ شماره:٢٩٠٠٨/٢

١٧ – نام و نام خانوادگی مقام مسئول: ابراهیم عزیزآبادی

عنوان پُست سازمانی: معاون اداری و مالی

[امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]