[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

نیروی زمینی

وزارت دفاع ملی

[آرم]

بسمه تعالی

از: [ناخوانا] (دایره تعاون)

به وزارت امور خارجه و اداره مراجعات عمومی

شماره: ۷/۳ [؟]

تاریخ: ۱۹ آذر [؟]

پیوست -----

(تلفن [؟])

 

موضوع سرهنگ بازنشسته رضوان‌الله معانی حصاری

 

[ناخوانا] بازگشت شماره ۷۲۶۰/۴۵ تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۵۹

حقوق بازنشستگی افسر یاد شده بعلت پیرو مسلک بهائیت قطع شده است چنانچه نامبرده تمایل دارد در یکی از روزهای اداری باین اداره مراجعه و فرم عدم تبلیغ مرامی را تنظیم تا اقدامات بعدی بعمل آید.

سرپرست اداره بازنشستگی [ناخوانا] ارتش [ناخوانا]. سرهنگ پیاده ستاد عزت [ناخوانا]

 

[تعدادی یادداشت‌های دستنویسی در پائین صفحه] [ناخوانا]

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

شماره: ۱۴۵۴۳

تاریخ [ناخوانا]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]