[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره پرونده [ناخوانا] ۴۷۳۰۲

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت دفاع جا

١٢-٠٣-٧٠١/ - ۲/ ۲/ هفتاد و دو [تاریخ:] ده مهر ۶۳

 

از: [ناخوانا]. اجا (ب.)

به: اداره [ناخوانا] م جا

موضوع: قطع حقوق سرهنگ امین‌الله سمیعی اصفهانی فرزند محمود شناسنامه [حذف شده]

بازگشت/پیرو بشماره ۱۲۶۷۹ [تاریخ:] ١٨ مرداد ۴۵

خواهشمند است دستور فرمائید باستناد نامه شماره ٧٣٠-۵۰۰- [ناخوانا] دادستانی انقلاب اسلامی ارتش بعلت بهائی بودن حقوق بازنشستگی نامبرده فوق از تاریخ ۵ شهریور ۶۳ قطع شود. ر

ر-ابوب-اجا. سرهنگ ٢ آجودانی محمد محتشم

[امضا]

٨ مرداد ۶۳

[مهر اداری]

گیرنده

دادستانی انقلاب اسلامی ١٢ ارتش بازگشت بشماره متن نامه جهت آگاهی. [ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]