[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

سازمان تأمین اجتماعی

اداره کل استان کرمان

به: شعبه شماره دو کرمان

از: اداره کل استان کرمان

موضوع: خانم روح‌انگیز راسخی به شماره بیمه [حذف شده] کارمند تغییر وضع یافته برق منطقه‌ای بندرعباس

با سلام

بازگشت به نامه شماره ۴۹۰۴۷ مورخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۷ ضمن اعاده یک جلد پرونده فنی مشارالیه به انضمام تصویر نامه شماره  ۱۵۳۶ / ۵۰۱۰ مورخ ۱۱ آذر ۱۳۸۷ مدیرکل محترم امور فنی بیمه شدگان ارسال، فلذا مقتضی است دستور فرمائید که تا ارائه پاسخ لازم از طریق مدیریت محترم امور فنی بیمه‌شدگان هیچگونه اقدامی در خصوص احتساب سوابق یا انتقال کسور بازنشستگی مشارالیه و افراد مشابه فعلاً مقدور نمی‌باشد.۲۶ /۹

و من ا[لله] التوفیق

اسماعیل زمانی فر

مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمان از طرف:

رونوشت:

شعبه پیوست یک برگ تصویر نامه شماره ۱۵۳۶/۵۰۱۰ مورخ ۱۱ آذر ۱۳۸۷ مدیرکل محترم امور بیمه‌شدگان جهت اطلاع و اقدام لازم

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

۲۶ آذر ۱۳۸۷

شماره [ناخوانا]

[یادداشت دستنویسی شماره در بالای صفحه]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]