[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

شماره ٣ - ٠٣٨١٣٩

تاریخ: ١٩ اردیبهشت ١٣٧١

پیوست

تلفن

 

از سازمان بیمه و بازنشستگی [ناخوانا]

 

به: سروان باز نشسته قدرت الله حیدری گزیک فرزند محمد علی

 موضوع: معارف. گزارش مورخه ١٢ اردیبهشت ١٣٧١

 

برابر بررسی‌های بعمل آمده حقوق بازنشستگی شما باستناد نامه شماره -  ٧٩١ – ۵۰۰\  ۶۶ - ۴۰۱ مورخه ٧ آبان ۱۳۶۳ دادستانی انقلاب اسلامی ارتش بعلت بهائی بودن پرداخت نشده. لذا شایسته است جهت برقراری مجدد آن از طریق مرجع مذکور اقدام نمائید.

 د. [ناخوانا]. سرتیپ دوم محمد حسین پیروز نیا

نشانی: مشهد [آدرس]

[مهر اداری]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]