[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

شماره ۴۵۱۳۶/ ٧٢٠

تاریخ ٨ اسفند ۶۸

پیوست -----

 

بسمه تعالی

به: بانک ملی ایران شعبه کسری-کد ۱۸۵

از: اداره کل امور مالی و ذیحسابی- اداره پرداخت بازنشستگان و موظفین

با عنایت بنامه شماره ۵/ ۳۵۷۱ مورخ ٣٠ اردیبهشت ۶۴ اداره کل امور اداری وزارت متبوع خواهشمند است دستور فرمائید تا اطلاع ثانوی از پرداخت حقوق بازنشستگی خانم پریدخت خاضع دارنده حساب پس‌انداز شماره  [حذف شده]  نزد آن شعبه خودداری و در صورت مراجعه نامبرده را باین ذیحسابی واقع در خیابان سی تیر ساختمان شماره ٢ وزارت آموزش و پرورش راهنمائی فرمایند، قبلاً از همکاری آن شعبه تشکر می‌نماید. /ک ٧/ ١٢

مسعود دیده‌ور

ذیحساب و مدیرکل امور مالی

از طرف – احمدی نیا

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]