[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

بنام خدا

تاریخ ۲۲ فروردین ۶۲

شماره ۱۱۵۸-١١

 

به: مدیریت امور مالی سازمان

از: امور اداری سازمان

موضوع: قطع حقوق بازنشستگی بعلت انفصال دائم

باطلاع میرساند بر اساس تصمیم هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی صدا و سیما(موضوع رأی شماره ۶۱۲ مورخ ۱۶ بهمن ۶۱) خانم پروانه رنجبر بازنشسته رسمی کشوری سازمان بشماره کارمندی [ناخوانا] به انفصال دائم از خدمات دولتی و موسسات وابسته به دولت محکوم شده است بنابراین حقوق بازنشستگی مشارالیها ( موضوع حکم برقراری شماره ۲۴۱۷-١١ مورخ ۶ بهمن ۵۷ ) از تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۶۱ قطع میشود.

خواهشمند است نسبت به تصویه حساب خانم پروانه رنجبر دستور و اقدام صادر فرمانید.

توضیح : نامه شماره ۳۴۲۶-١١ مورخ ٢٣ اسفند  ۶۱ درباره لغو حکم استخدامی و -----  بدینوسیله کان لم یکن میشود.

مدیر امور اداری سازمان

محسن کمالی

[امضا]

رونوشت: هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی

سازمان بازنشستگی کشوری برای اطلاع و اقدام با اشاره باینکه حکم برقراری نامبرده طی نامه شماره ٧٢٠٧ [ناخوانا] مورخ ۱ بهمن ۵۹ تأئید و تحت شماره [ناخوانا] در دفتر کل سازمان بازنشستگی کشوری ثبت شده است.

امور کارکنان.

امور بازنشستگی و وظیفه بگیران

امور مالی - حسابداری بازنشستگی

امور حراست و ایمنی

امور اجتماعی و رفاهی

مرکز بهداشت

خانم پروانه رنجبر

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]