[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت راه

 

شماره ۱۰۶۲

اداره

تاریخ ۲۶/٢/۱۳۴۴

ضمیمه

 

آقای نجات علی عبدی امزاجردی

 

نامه مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۴ شما ملاحظه شد.

 

چون طبق محتویات پرونده استخدامی مذهب خود را بهائی اعلام داشته‌اید لذا به اعتبار مقررات مربوطه گواهی برقراری حقوق بازنشستگی شما از طرف اداره کل بازنشستگی کشوری قبل از رفع محظور مقدور نگردیده است.

از طرف وزیر راه

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]