[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کشورشاهنشاهی

 

(تلفن: -----)

شماره: ۷۷ /[؟] /[؟]

تاریخ: ۳۱ فروردین ۱۳۵۹

پیوست: -----

 

از: -----

به: ۲۳۵۵۹

در باره: -----

 

از- شهربانی جمهوری اسلامی ایران و (اداره بازنشستگی و بیمه)

به- اداره امور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (دایره موظفين)

موضوع - اخراج همردیف ستوانیکم بازنشسته عليمحمد روستا [حذف شده]

 

برابر ماده ۲ دستور عمومی شماره ۲۵۷۴ شهربانی جمهوری اسلامی ایران همردیف ستوانیکم بازنشسته عليمحمد روستا فرزند رضا بعلت بهائی بودن از تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۵۹ از خدمت اخراج حقوق بازنشستگی وی از تاریخ مزبور قطع میگردد

 

سرپرست شهربانی جمهوری اسلامی ایران مصطفی میرسلیم

از طرف سرهنگ فائضی [امضا]

 

گیرنده گان:

شعبه دستور ویژه جهت درج در دستور

بانک سپه شعبه سعدی جنوبی جهت اطلاع و اقدام

دایره حسابداری جهت اقدام

دایره مستمری بگیران جهت اطلاع

اداره پلیس راه‌آهن جهت اطلاع

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

دایره مستمری بگیران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]