[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

حکم اصلاح یا افزایش حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کار افتادگی

دولت جمهوری اسلامی ایران

فرم ع – ۵۷ (۱ – ۳۶) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

۱-وزارت: راه و ترابری

۲- شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- شماره بازنشستگی: [حذف شده]

۴- مشخصات مستخدم

نام آقای: حبیب اله

نام خانوادگی: ساجد الحق

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: ۲۲ فروردین ۱۳۰۳

شماره شناسنامه: [حذف شده]

محل صدور شناسنامه: شهرستان [حذف شده] استان [حذف شده]

جنس: مرد

۵- وضع مستخدم: بازنشسته

۶- تاریخ بازنشستگی یا از کارافتادگی: ۱ اردیبهشت ١٣۵۴

۷- وضع استخدامی مستخدم: مشمول قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۴۵(۲۵۲۵)

۸- شرح حکم: بموجب اینحکم از تاریخ ۲ مهر ۱۳۵۹ حقوق بازنشستگی شما قطع میشود.

۹- تاریخ و شماره آخرین حکم: تاریخ: ۳۱ اردیبهشت ١٣۵۸  شماره: ۶۷۴۸

۱۰- حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کارافتادگی برقرار شده در آخرین حکم: ----- ریال

۱۱- حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کارافتادگی فعلی: ----- ریال

۱۲- افزایش: ----- ریال

۱۳- بدهی کسور بازنشستگی -----

۱۴- حقوق بازنشستگی یا وظیفه ازکارافتادگی پس از وضع کسور متعلقه از محل ----- قابل پرداخت است.

۱۵- تاریخ اجرای حکم: روز ۱۲ ماه مهر سال ۱۳۵۹

۱۶- تاریخ و شماره صدور: تاریخ: ۲ مهر ۱۳۵۹، شماره: ۲۳۴۰۰

۱۷- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: [امضا]

عنوان پست سازمانی: از طرف وزیر راه و ترابری

نسخه: مستخدم

 

[یادداشتهای دستنویس بالای صفحه]

۵۸۹۴۰۹

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]