[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشور

شهربانی کشور

 

۲۰۰۱۹ /۱۰ / ۳ / ۴۳

 

شماره -----

تاریخ -----

پیوست -----

 

حسد زندان روح است. حضرت علی (ع)

سلام علیکم

 

از: شهربانی جمهوری اسلامی ایران – اداره بازنشستگی و بیمه

به: اداره امور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران – دائره موظفین

درباره: قطع حقوق بازنشستگی

شماره ویژه ۷ /۰ /۵۳۳۰ / ۱

 

باستناد نامه شماره ۵۶۹ /۵۰۰ /۶۶ /۴۰۱ – ۱ شهریور ۶۲ دادستانی انقلاب اسلامی ارتش حقوق بازنشستگی همردیف ستوانیکم غلامعلی داودی فرزند یعقوب بعلت بهائیت از تاریخ یکم شهریور ماه ۱۳۶۲ قطع میگردد. ر

سرپرست اداره بازنشستگی و.بیمه و خدمات. سرهنگ ۲ خاکپور

۱۷ شهریور ۶۲

[امضا]

گیرندگان

۱- شعبه دستور ویژه جهت درج در دستور.

۲- دائره حسابداری (لیست مرکز) جهت اقدام.

۳- دائره خدمات مخصوص جهت آگاهی.

۴- بانک سپه شعبه سی متری کارگر جهت اطلاع و اقدام.

۵- دادستانی انقلاب اسلامی ارتش بازگشت بشماره ۵۶۹ /۵۰۰ /۶۶ /۴۰۱ – ۱ شهریور ۶۲ جهت آگاهی.

 

[یادداشت دستنویس وسط صفحه] ۸۶۳

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

۲۱۴۲۶

تاریخ ۱۹ شهریور ۶۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]