[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

 

بانک صادرات مازندران

اداره مرکزی : ساری میدان امام

 تلفن ۶-۲۲۲۳۴ فاکس ۲۸۶۵۱

تاریخ: ۴ اسفند ١٣٧٢

شماره ۱۶ / ١٠١٣٣

پیوست

 

آقای فرهنگ درخشانیان ک ۳۴۱۰

سلام علیکم:

 عطف بنامه مورخ ۲۵ دی ٧٣ شما عنوان مدیر عامل بانک صادرات ایران در خصوص برقراری حقوق بازنشستگی به اطلاع میرساند همانطوریکه در نامه شماره  ١١ / ٧٨٩٧ مورخ ١٨ مرداد ٧٣ اعلام شده با توجه به آرای صادره از سوی هیئت بازسازی و تجدید نظر و تائید دیوان عدالت اداری بدلیل پیروی شما از مسلک بهائیت اقدامی میسر نخواهد بود%

اداره امور کارکنان دایره کارگزینی

 

[امضا]

[مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]