[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: [ناخوانا]---۱۳

شماره: ۳۹۶۳۰

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

بانک ملّت

 

[آرم]

بانک ملّـت

 

چون مقصد اقامه عدل و قسط است از پیش آمدها نهراسید. (امام خمینی)

اداره دبیرخانه شورایعالی بانکها

عطف بنامه شمارۀ ۳۳۴۲ مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۶۱ در مورد خانم بهیدخت تبیانی خواهشمند است یادداشت فرمایند حقوق بازنشستگی مشارالیها بعلت انتساب وی به فرقه بهائیت که خود بدان اعتراف نموده قطع شده است.

بانک ملت

ایرج عاطف [امضا]

محمدرضا ناصریان [امضا]

معاون بانک - اداره کل امور کارکنان

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

 ورود بدفتر دبیرخانه شورایعالی بانکها

شماره: ۷۳۳۱

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۶۱

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

خانم [پریور]

[ناخوانا] /۱۲

لطفاً مکاتبه ضمیمه فرمائید

۲۶ اسفند

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]