[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

تاریخ [ناخوانا]

شماره: ۳۹۶۳۰

ح

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

بانک ملت

[آرم]

چون مقصد اقامه عدل و قسط است از پیش آمدها نهراسید.

(امام خمینی)

[ناخوانا]

 

اداره دبیرخانه شورایعالی بانکها

عطف بنامه شماره ۳۳۴۲ مورخ ٢٧ بهمن ۱۳۶۱ در مورد خانم بهیدخت تبیانی خواهشمند است یادداشت فرمایند حقوق بازنشستگی مشارالیها بعلت انتساب وی به فرقه بهائیت که خود بدان اعتراف نموده قطع شده است.

بانک ملت

معاون بانک – اداره کل امور کارکنان

ایرج عاطف [امضا]

محمد رضا ناصریان [امضا]

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

شماره: ٧٣٣١

تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۶۱

[یادداشت دستنویسی شماره در حاشیه صفحه]

[ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]