[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شرکت مخابرات ایران

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ ١٠ شهریور۶۰

شماره ۶۷۲۹/ ۴۲۴۵/ ١١١

پیوست-----

 

بسمه تعالی

آقای بهروز احمدائی رفسنجانی

کارمند بازنشسته اداره کل مخابرات استان خراسان (ساکن تهران) نظر باینکه استخدام شما از بدو امر مغایر با مقررات بوده است لذا بموجب این حکم حقوق بازنشستگی شما قطع و بخدمت شما در شرکت خاتمه داده میشود./م

محمود واعظی

[امضا]

مدیرعامل شرکت مخابرات

 ١٠ شهریور ۶۰

[مهر]

 اداره کل مخابرات خراسان

شماره ۱۷۴۴۰/ ۶۰۱

تاریخ ١٧ شهریور ۶۰

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]