[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

سازمان تأمین اجتماعی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۳۲۶۵۷

تاریخ: -----۱۳

پیوست:-----

 

به نام خدا

به: بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی استان فارس

از: شعبه یک شیراز

موضوع: قطع مستمری باز‌نشستگی آقای عباسعلی زارعیان جهرمی به شماره [حذف شده]

 

بدین وسیله گواهی می‌شود که مستمری نام برده با توجه به نامه شماره ۶ /۳۴۱۴۲ مورخ ۹ آبان ۶۱ اداره امور بازنشستگی به علت عضویت در فرقه ضاله بهائیت از خرداد ماه شصت و یک مستمری بازنشستگی مشارالیه قطع گردیده است. ضمناً گواهی بنا به درخواست مورخ. ۱۲ مهر ۶۶ نامبرده صادر گردید.۰/ک ١٢/۷

 

تأمین اجتماعی شعبه ١ شیراز

ثامنی [امضا]

صدیق [امضا]

 

[مهر رسمی]

کانون کارکنان بازنشسته

صنعت نفت ایران – شیراز

شماره ثبت ۲۵ تاریخ تأسیس ۱/۱۱/۱۳۵۳

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

شماره: [۲۱۰۰]

تاریخ: ۱۷ مرداد ۶۶

ریاست محترم بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]