[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تهران بتاریخ-----

کارگزینی شماره-----

خواهشمند است در پاسخ باین شماره اشاره فرمایید

ف. خ

بانک ملّی ایران

شرکت سهامی با سرمایه بیست و پنج میلیارد ریال که تمام آن پرداخت شده است

شماره ثبت در دفاتر شرکتها ۶۰ – در دفتر ثبت تجارتی ۹۴۶

مرکز: تهران

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

 

آقای-----

با توجه به نامه شما -----مورخ -----هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی بانک ملی باطلاع میرساند. حقوق بازنشستگی شما بعلت انتساب به فرقه ضاله بهائیت قطع شده است.

بانک ملی ایران

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]