[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشور

شهربانی کشور

تلفن -----

شماره ١٢٩٢١

تاریخ ٢٢ مرداد [?]

پیوست -----

 

بدینوسیله گواهی میشود

استوار دوم امرالله خلج آبادی فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه [حذف شده] صادره از فراهان اراک متولد ١٢٩٦ طبق محتویات پرونده پرسنلی نامبرده بالا در تاریخ ١ بهمن١٣٤١ از خدمت بازنشسته شده و حقوق بازنشستگی وی برابر اعلام دادستانی انقلاب ارتش جمهوری اسلامی ایران از خرداد ماه ١٣٦٤ بعلت بهائیت قطع گردیده است این گواهی بنا بدرخواست مشارالیه جهت ارائه بدادگاه حمایت خانواده صادر گردیده است.

رئیس اداره خدمات و بازنشستگی

سرهنگ اربابی

[امضا روی مهر رسمی]

از طرف

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]