[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشور

شهربانی کشور

شماره پرونده:  ۲۴۷۴۸ /۲۸ /۴ / ۴۳

 [ناخوانا]: ٠۴ / ٠۰/٠۶۹۶۶ / ۲

شاخص: شعبه میدان آزادی

 (تلفن -----)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

از: اداره خدمات بازنشستگی (دایره ۴)

 به: اداره امور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (دایره [ناخوانا])

درباره: قطع حقوق مستمری

سلام علیکم

پیرو ابلاغ شماره  ۱۸۷۷۵ / [ناخوانا]– ۱۱ شهریور ۱۳۵۹ مندرج در دستور ماده ۵۳۶ بموجب نامه شماره ۹۷۲ / ۵۰۰ / ۶۶ / ۴۰۱ – ١٨ / [ناخوانا] ۷ / ۵۰۰ / ۶۶ / ۴۰۱ - ۲۱ اردیبهشت ۶۴ دادستانی انقلاب اسلامی [ناخوانا] حقوق مستمری چهار نفر [ناخوانا] [ناخوانا] محمد حسینی فرزند میرزا [ناخوانا] بشرح زیر بعلت بهائیت قطع می‌گردد.

۱ – ایران رضوانی همسر- [یادداشت دستنویسی در وسط صفحه] ٨ / ۵۰۰۱۷۶

۲ – مژگان محمد حسینی فرزند- [یادداشت دستنویسی در وسط صفحه] ۵۰۰۱۷۲

۳ – مرجان محمد حسینی فرزند - [یادداشت دستنویسی در وسط صفحه] ۵ / ۵۰۰۱۷۴

۴ – زهرا ----- - [یادداشت دستنویسی در وسط صفحه] ۸ / ۵۰۰۱۷۳

 

رئیس شهربانی جمهوری اسلامی ایران. سرهنگ صمیمی

از سوی [اسم و امضا]

 

گیرندگان:

۱ – شعبه [ناخوانا] جهت درج در دستور

۲ – دایره حسابداری لیست مرکز جهت آگاهی و اقدام

۳ – بانک شعبه میدان آزادی مرکز جهت آگاهی و اقدام

۴ – دادستانی انقلاب اسلامی[نا خوانا]  بازگشت بنامه ‌های شماره فوق در متن نامه جهت آگاهی

 

[ناخوانا]

 

 ۹۸۸

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

[شماره:] [ناخوانا]

[تاریخ:] ۳۱ فروردین ۱۳۶۴

 

[یادداشت دستنویسی تاریخ در پایین صفحه]

ورود به دفتر بانک سپه شعبه میدان آزادی.

 تاریخ: ۸ خرداد ۶۴

[یادداشت دستنویسی در وسط صفحه]

٩٨٨

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]