[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[مهر محرمانه]

 

محرمانه

برادر ارجمند جناب آقای دکتر غلامعلی افروز معاونت محترم مالی و اداری دانشگاه تهران.

پیرو نامه شماره ۲۱۶-م مورخ ۱۰ تیر ۶۰ بپیوست تعداد ۴۲ نفر بقیه افرادیکه در کمیته بررسی راجع به فرقه صهیونیستی بهائیت دسترسی به آنها ندارد و لازم است حقوق آنها تا روشن شدن وضعیت کامل آنها از نظر استخدامی قطع گردد بشرح زیر میباشد جهت کسب دستور ارسال میگردد. م

از طرف کمیته بررسی

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی شماره در بالای صفحه]

۹۵۹

٢٠ تیر ۶۰

تا اطلاع ثانی از پرداخت حقوق [ناخوانا] در لیست خودداری [نمایند]

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

لطفاً فتوکپی تهیه و جهت اطلاع [ناخوانا] امور مالی و رؤسای ادارات داخلی (رسیدگی بابت دریافت و پرداخت) و [ناخوانا] زی ربط ارسال و سپس جهت اقدام سریع به [ناخوانا] لیست ارسال نمائید.

[اسم و امضا]

٢٠/۴

[تعدادی یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

[ناخوانا]

۱۵ تیر ۶۰

[مهر ناخوانا]

 

[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دولت جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه تهران

 

بتاریخ

ضمیمه

ردیف ۲۱، نام، نام خانوادگی [ناخوانا] مهرانجانی

ردیف ۲٢، نام، نام خانوادگی [ناخوانا]

ردیف ۲٣، نام، نام خانوادگی طاهره برهانی تبیانی

ردیف ۲٤، نام، نام خانوادگی شمس الفنجی

ردیف ۲۵، نام، نام خانوادگی قدرت‌‌الله تمدنی

ردیف ۲۶، نام، نام خانوادگی حبیب‌الله ثابتی

ردیف ۲٧، نام، نام خانوادگی بهجت جاوید

ردیف ۲٨، نام، نام خانوادگی رفعت جاوید

ردیف ۲٩، نام، نام خانوادگی مهرانگیز جاویدی

ردیف ٣٠، نام، نام خانوادگی منوچهر حکیم

ردیف ٣١، نام، نام خانوادگی فضل‌الله خضرانی مقدم

ردیف ٣٢، نام، نام خانوادگی منصور خوشبین

ردیف ٣٣، نام، نام خانوادگی شمس‌‌الله ملکوتی‌نژاد

ردیف ٣٤، نام، نام خانوادگی فرخنده اهرنجائی

ردیف ۳۵، نام، نام خانوادگی محبوبه درخشان

ردیف ۳۶، نام، نام خانوادگی فروغ دلجوئی‌فرد

ردیف ٣٧، نام، نام خانوادگی ایران دهقان منشادی

ردیف ٣٨، نام، نام خانوادگی فرج‌الله فتحی

ردیف ٣٩، نام، نام خانوادگی حشمت‌الله اله فیروز

ردیف ۴۰، نام، نام خانوادگی رحمت‌الله مرشد زاده

ردیف ۴۱، نام، نام خانوادگی مهرانگیز مشکین نفس

ردیف ۴۲، نام، نام خانوادگی فرخنده فرخزاد نراقی

 

[سند ناتمام]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]