[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

این سند در صفحه ----- دفتر [ناخوانا] سردفتر تحت شماره ۲۱۰۹۰ تاریخ: ۱ مهرماه ۱۳۷۴ ثبت شده است.

 

[آرم]

قوّۀ قضائیّه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

برگ معاملات تیم برگی

نوع سند قرار داد اجرای طرح مرتع داری

دفتر اسناد رسمی شماره ۷ حوزه ثبتی مهدی شهر

 

وجوهیکه طبق مقررات برای تنظیم این سند دریافت شده بشرح زیر است

درآمد حقّ الثبت: ۱۵۰۰ ریال

%۸ عوارض شهرداری ----- ریال

حق التحریر ----- ۱۰۰۰۰ ریال

بهای اوراق و قبوض اقساطی ۴۴۸۰ ریال

بهای ------ ریال

جمع کل ۱۵۹۰۰ ریال

[مُهر رسمی در کنار این قسمت]

محل امضای دفتر‌یار و مهر دفتر خانه [امضاء و مُهر]

 

مقدمه: این قرارداد به استناد تبصره اول ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و نیز ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور بمنظور بهره برداری صحیح و اصطلاح و احیاء و توسعه مراتع فیمابین وزارت جهاد سازندگی بنمایندگی مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان آقای یزدان مرادی فرزند علی‌اصغر دارنده شناسنامه شماره [حذف شده] صادره از [حذف شده] که در این قرارداد باختصار کارفرما نامیده میشود از یک طرف و آقای عنایت اله خانجانی فرزند قدرت الله بشناسنامه شماره [حذف شده] صادره از [حذف شده] متولد [حذف شده] مقیم [حذف شده] اصالتاً از طرف خود و بوکالت از آقایان فریبرز و آقاعلی خانجانی فرزندان حسین بترتیب بشماره شناسنامه ای [حذف شده] و [حذف شده] صادره از [حذف شده] و [حذف شده] متولدین سالهای [حذف شده] و [حذف شده] هر دو بنشانی [حذف شده] باستناد وکالتنامه شماره ۱۸۷۷۱ – ۹ آبان ۱۳۷۳ این دفتر که در این قرارد داد باختصار مجری نامیده میشوند از طرف دیگر منعقد میگردد و طرفین متعهد به رعایت دقیق مفاد آن خواهند بود.

موضوع قرارداد: موضوع قرارد داد عبارتست از اجرای طرح مرتعداری دازگاره افشار بمساحت ۱۴۷۲ هکتار در مراتع ملی شده معروف به دازگاره افشار از پلاک ثبتی– ۱۲۹ ۱۳۰ و ۲۹۰۸ بخش چهار سمنان حوزه هشت شهرستان مهدی شهر طبق نقشه و مشخصات موجود در اداره کل منابع طبیعی استان سمنان که به تصویب دفتر فنی مرتع رسیده و جزء لاینفک این قرارداد می‌باشد.

مدت قرار داد: مدّت اجرای قرار داد سی سال هجری شمسی از تاریخ انعقاد این قرار داد است و در صورتیکه در پایان مدت یاد شده حسن اجرای طرح مورد تصدیق کارفرما قرار گیرد، کارفرما میتواند اجرای طرح را برای مجری و وراث قانونی او که اشتغال بکار دامداری داشته باشند و طرح را مجموعاً به اجرا در آورده باشند تمدید نماید.

شرایط: ۱- مجری طرح متعهد و مکلف به اجرای طرح مصوب بوده و تحت هیچ عنوان اعم از صلح و اجاره و غیره حق ندارد بدون اجازه کتبی و قبلی کارفرما تمام و یا قسمتی از عین یا منافع مورد طرح و یا اجرای تمام یا قسمتی از طرح را بدیگری واگذار نماید و یا از آن بمنظور دیگری غیر از مصوبات طرح استفاده نماید و در صورت انجام چنین عملی کارفرما می‌تواند قرارداد را بطور یکجانبه فسخ و مورد قرارداد را بدون مراجعه به مراجع قضائی تصرف نموده و مستحدثات موجود در زمین مورد طرح را بطور بلاعوض و مجانی تملک نماید.

۲- کارفرما حق دارد بمنظور کنترل و نظارت در اجرای طرح ناظر یا ناظرینی را تعیین نماید. که ناظر یا ناظرین می‌توانند با حکم لازم در هر زمان که صلاح بدانند از طرح و عملیات انجام شده در آن بازدید نموده و گزارش تهیه نمایند، و مجری طرح مکلف به هرگونه همکاری با ناظر یا مأمورین کارفرما می‌باشد و بایستی اطلاعات لازم را در اختیار نماینده کارفرما قرار دهد، در صورتیکه مجری مانع از ورود و بازدید مأمورین مذکور شود و یا اطلاعات مورد درخواست را در اختیار آنان قرار ندهد. کارفرما با ارسال اخطاریه‌ای موعدی را برای بازدید و یا تسلیم اطلاعات تعیین خواهد کرد که در صورت استنکاف مجدد، کارفرما حق فسخ قرار داد را دارد.

۳- منابعی که مجری حق بهره برداری از آن را در محدوده طرح دارا می‌باشد در کتابچه طرح مصوب که جزو لاینفک این قرار داد می‌باشد پیش بینی شده است و مجری مجاز به بهره برداری از سایر منابع موجود از قبیل معادن، شکار، آثار باستانی و غیره نمی‌باشد و اینگونه منابع مشمول طرح نبوده و بهره برداری از آن منوط به رعایت مقررات و قوانین مربوطه و اخذ موافقت کتبی

۴- مجری متعهد و مکلف است طرح مصوب و برنامه‌های اجرائی که مورد تائید کارفرما قرار گرفته و جزو لاینفک این قرارداد میباشد را بنحو کامل و بدون هیچگونه تغییر و تفسیری بعد از عقد قرارداد بر اساس جدول زمانبندی شده در طرح اجراء نماید و در صورتیکه در زمینه اجراء با مشکل مواجه شد مراتب را فوراً به ناظر طرح گزارش نموده تا در صورت لزوم از طریق کارفرما نسبت به تجدیدنظر در برنامه مزبور اقدام گردد.

در صورتیکه مجری بوظایف تعیین شده در طرح عمل ننماید و موضوع توسط ناظر طرح گزارش گردد، کارفرما مجاز است ضمن اخطار و تعیین ضرب الاجل مناسب انجام برنامه‌های تعیین شده در طرح را از مجری بخواهد در صورتیکه در پایان ضرب الاجل وظائف تعیین شده را اجراء ننماید کارفرما میتواند ضمن فسخ قرارداد مورد طرح را از مجری خلع ید نموده و خسارات ناشی از عدم اجرای طرح و یا تخلفات را از مجری بهر طریق که صلاح بداند اخذ نماید.

تبصره: تشخیص و اعلام کارفرما در مورد تخلف و میزان خسارات وارده و نیز تعیین مدت ضرب الاجل مورد نظر در این بند قطعی خواهد بود و مجری حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.

۵- مجری مکلف است حداکثر در سه ماهه اول هر سال گزارش عملیات انجام شده سال قبل را که به تائید ناظر طرح رسیده باشد به اداره کل منابع طبیعی استان سمنان تسلیم نماید.

۶- مجری طرح مکلف است حقوق ارتفاقی اشخاص را از لحاظ عبور رودخانه و انهار و مجاری آنها، قنوات و سیلابها و جاده‌ها و غیره مراعات نموده و از انجام اقدامات تعارضی خودداری نماید مگر با کسب اجازه از ذوالحقوق و تائید ناظر طرح در غیر اینصورت مسئول خسارات وارده بذوالحقوق و زیان دیدگان خواهد بود.

۷- پرداخت کلیه مخارج جهت اجرای طرح و نیز پرداخت تمام مالیاتها و عوارض متعلقه و نیز هزینه تنظیم و ثبت قرارداد در دفاتر اسناد رسمی بعهده مجری طرح میباشد.

۸- کارفرما در صورت امکان نسبت به هدایت فنی و کمک به اجرای طرح از طرق مقتضی و ممکن و نیز معرفی مجری بمراجع وام دهنده بمنظور اجرای سریعتر طرح اقدامات لازم را معمول خواهند داشت.

۹- مجری طرح متعهد و مکلف به حفظ و حراست از مورد قرارداد میباشد و در صورت مشاهده هر گونه تجاوزی از سوی دیگران باید فوراً اقدامات قانونی را برای رفع تجاوز بعمل آورده و حداکثر ظرف مدت یکهفته مراتب را به نزدیکترین واحد منابع طبیعی محل اعلام نماید.

۱۰- ید مجری نسبت به عرصه و منابع طبیعی موجود در طرح ید امانی است و اجرای طرح هیچگونه مالکیتی را برای مجری ایجاد نخواهد کرد.

۱۱- در صورتیکه مجری کتباً عدم توانایی خود را مبنی بر ادامه اجرای طرح به کارفرما اعلام نماید، کارفرما می‌تواند در صورت امکان کمکهای مالی و فنی را جهت اجرای طرح بمجری بنماید و در این صورت هم اگر مجری قادر به ادامه اجرای طرح نبود، کارفرما میتواند ضمن فسخ قرارداد اراضی مورد طرح را تحویل گرفته و جهت ادامه اجرای آن به مجری دیگری واگذار نماید البته در اینصورت مجری جدید مکلف به پرداخت هزینه‌های انجام شده که به تائید کارفرما رسیده به مجری قبلی خواهد بود.

۱۲- بطور کلی هر نوع اخطار یا اعلامی که لازم باشد بر طبق این قرارداد و شرائط آن از طرف کارفرما بمجری بعمل آید، در دو نسخه و بوسیله پست سفارشی بنشانی مذکور در این قرارداد برای مجری ارسال میگردد، و موضوع بدین طریق ابلاغ شده محسوب میشود.

۱۳- در صورتیکه در طول مدت قرارداد کارفرما واگذاری بعضی از قسمتهای اراضی مورد طرح را به دیگران (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) جهت اجرای طرحهای خدماتی تولیدی و غیره لازم تشخیص دهد و یا بمنظور اجرای طرحهای مورد نظر خود نیاز داشته باشد. مراتب را طبق بند ۱۲ بمجری اعلام می‌نماید، و مجری مکلف است ظرف مدتی که از سوی کارفرما تعیین خواهد شد نسبت به تحویل زمین مورد نظر کارفرما اقدام نماید.

تبصره ۱- در صورتیکه در زمین مورد نظر کارفرما، از سوی مجری مستحدثاتی ایجاد شده باشد، مجری می‌تواند در صورت امکان بنحوی که به عرصه خسارتی وارد نگردد نسبت به جمع آوری آن اقدام نماید، در غیر اینصورت اموال و مستحدثات مکور از سوی کارشناس یا کارشناسان منتخب کارفرما با کسر استهلاک قیمت گذاری و پس از کسر بدیهای مجری به وی پرداخت میگردد.

تبصره ۲ – در صورتیکه زمین مذکور جهت اجرای طرح به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری واگذار گردد پرداخت هزینه‌های مربوط به تاسیسات ومستحدثات ایجاد شده توسط مجری قبلی بعهده مجریان جدید می‌باشد.

۱۴- در صورتیکه مجری طرح از طریق اداره کل منابع طبیعی بمراجع وام دهنده معرفی و وام دریافت نماید، بازپرداخت وام طبق قرارداد تنظیمی به منزله یکی از موارد حسن اجرای طرح تلقی شده و تخلف از آن موجب فسخ قرار داد خواهند شد.

۱۵- در صورتیکه مجری برای اجرای طرح از وام مراجع دولت جمهوری اسلامی ایران استفاده بنماید و مرجع وام دهنده در مقام اجرای قرارداد منعقده بین خود و مجری طرح (وام گیرنده) ناگزیر بصدور اجرائیه گردد مرجع فوق بشرط امضاء و قبول اجرای تعهداتی که مجری بموجب این قرار داد بعهده گرفته است میتواند جانشین وی گردد و یا با رعایت مقررات و آئینامه‌های اجرائی و حفظ حقوق کارفرما، افراد حقیقی یا حقوقی دیگری را جهت اجرای طرح به کارفرما معرفی نماید.

۱۶- مجری ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم کارفرما را در طول مدت قرارداد وکیل بلاعزل خود دانست که در صورت تخلف از هر یک از بندهای این قرارداد، کارفرما بتواند بطور یکجانبه قرارداد را فسخ و کلیه خسارات وارده را بهر طریق که صلاح بداند از اموال مجری اخذ نماید و مجری حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

تبصره: تشخیص و اعلام کارفرما در خصوص تخلف مجری جهت فسخ یکجانبه قرارداد و مطالبه خسارات وارده برای هر مرجعی کافی و قطعی و لازم الاجرا میباشد.

۱۷- در موارد سکوت این قرارداد، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و نیز اصلاحیه‌های بعدی و آئین نامه‌های اجرائی و دستورالعملها و بخشنامه‌های صادره از سوی وزارت جهاد سازندگی حاکم بر اراده طرفین قرارداد خواهند بود.

۱۸- طرفین با علم و آگاهی و در کمال صحت و سلامت عقل و آزادی اراده پس از ایجاب و قبول ذیل این قرارداد را امضاء نموده و متعهد به اجرای آن شدند.

۱۹- این قرارداد در یک مقدمه و ۱۹ شرط و به تبصره بین طرفین تنظیم گردید.

 

این سند باستناد نامه و معرفی نامه شماره ۱۳۹۱۵ – ۲۹ شهریور ۱۳۷۴ اداره کل منابع طبیعی استان سمنان تنظیم و ثبت شد. هزینه تنظیم این سند جمعاً ۱۵۹۰۰ ریال است که مبلغ ۱۵۰۰ریال حق ثبت آن طبق فیش شماره ۱۹۵۳۹۱ پرداخت شد و در قبال دریافت بقیه قبض حق‌التحریر شماره ۷۹۵۲۲۸ صادر و تسلیم گردید. بتاریخ: یکم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری شمسی

 

______________________________

تذکر: تبصرۀ ۳ مادۀ ۳۴ قانون اصلاح قانون ثبت – در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین بطور وضوح در سند قید شود.

اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه بدفتر خانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح و ذکر شمارۀ پلاک محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد اطلاع ندهند کلیه برگها و اخطاریه‌های اجرائی بمحلی که در سند قید شده ابلاغ میشود و متعهد نمی‌تواند بعذر عدم اطلاع متعذر گردد.

دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی باو اطلاع دهند و برگ اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی جهت ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل ارسال دارند.

هرگاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا بجهات دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد ثبت محل موضوع اجرائیه را بطور اختصار یکنوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار محل یا نزدیکتر بمحل آگهی خواهد نمود.

 

[امضاء و مُهر روی همه صفحات]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]