[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

برگ بازجویی و صورتمجلس

دادخواهان-----دادخوانده----- خواسته----- تاریخ روز----- ۱۳۵----- پرونده ۶/۴ - ۶۴ک

 

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ۱۳ محاکم عمومی کیفری یک شیراز

در خصوص اتهام آقای عباس حجازی فرزند کاظم دائر بایراد ضرب عمدی منتهی به قتل سهیل رضائی. با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و اظهارات اولیائ دم بشرح صورت جلسه مورخ ١ دی ۶۴ دادگاه که اعلام داشته‌اند فرزندشان (مقتول) بهائی بوده و در پرونده هم دلیل خلاف این ادعا ملحوظ نیست هر چند در قانون قصاص و دیات صریحاً قید نشده است که مسلمان در مقابل بهائی قصاص نمیشود و یا دیه‌ای تعلق نمیگیرد و متهم نیز بمنظور انجام تحقیقات و تفهیم اتهام بدادگاه احضار نشده است با توجه به قانون و فتاوی علما در این خصوص تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته بنمائید%

مشاور دادگاه پایه‌ای

[امضا]

١ دی ۶۴

 

 

۵۰۳ -[تاریخ:] ٢ دی ۶۴  [ناخوانا]

بسمه ‌تعالی

با توجه باینکه مقتول طبق اظهارات پدر و مادرش بهائی است و بر طبق رسوم و آداب بهائیت هم عمل می‌کرده است و با توجه به اینکه طبق فتوای شهود و فقها و خصوصاً حضرت امام که کفار بغیر از اهل ذمه دیه ندارند و طبعاً قصاص هم نخواهند داشت صرفنظر از صحت و سقم قضییه قرار موقوفی تعقیب متهم صادر میگردد.

رضائی رئیس دادگاه

[امضا]

٢ دی ۶۴

نتیجه ثبت و راکد شود.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]