[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

موسسه آموزش عالی امیر شوکت الملک علم

دانشکده علوم بیرجند

 

تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۳۷[۱]

شماره ۲۸۱

پیوست -----

 

آقای فیروز احمدی

بدین‌وسیله از همکاری صمیمانه شما در طی مدتی که مسئولیت ذیحسابی موسسه آموزش عالی امیر شوکت الملک علم بعهده اینجانب بوده است تشکر و قدردانی مینماید.

 

سید ابوالقاسم سجادپور

[امضا]

 

گیرنده رونوشت:

ریاست محترم موسسه آموزش عالی امیر شوکت الملک علم جهت استحضار برای ضبط در پرونده کارگزینی

 

نشانی: بیرجند [آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [تاریخ فوق امکان دارد ۲۹ تیر ۲۵۳۷ باشد]