[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بانک ملی ایران

شرکت سهامی با سرمایه دو هزار میلیون ریال که تمام آن پرداخت شده است

شماره ثبت در دفتر شرکتها ۶۰ – در دفتر ثبت تجارتی ۹۴۶

مرکز تهران

 

تهران بتاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۳۶

[شماره ۳۵۵]

خواهشمند است در پاسخ باین شماره اشاره شود

اداره بازرسی کل

 

نشانی تلگرافی: «بانکملی»

برای شعبه بازار تهران: «ملیبازار»

برای شعبه سعدی - تهران: «سعدیملی»

برای شعبه حافظ – تهران: «ملی حافظ»

برای شعبه فردوسی – تهران: «ملی فردوسی»

برای شعبه دانشگاه – تهران: «ملیدانش»

م. م / ص. ش

 

آقای محمدجعفر رحمانی یگانه رئیس شعبه لنگرود

 

چون بموجب گزارش واصله در نتیجه کوشش و فعالیت شما امور شعبه بنحو مطلوبی پیشرفت نموده بنابراین از وظیفه‌شناسی و زحمات شما قدردانی می‌شود.

اداره مرکزی انتظار دارد که در تعقیب این رویه بیش از پیش کوشا باشید.

اداره مرکزی

[٢ امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]