[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

از -----

به -----

اداره -----

دایره -----

شماره ۲ [؟] ۱۸

 

[آرم] شیر و خورشید

ارتش شاهنشاهی ایران

نیروی زمینی

 

روز

٣۰ خرداد ۴۲

 

درباره -----

 

گواهی می‌شود

آقای دکتر عزت اله فروهی در مدت یک سال از تاریخ ۴ تیر ۴۱ الی ۴ تیر ۴۲ با نهایت جدیت در بیمارستان لشگر ۹ خوزستان به انجام وظیفه اشتغال داشته و از طرز کار و رفتار ایشان رضایت کامل حاصل است.

رئیس بهداری لشکر ۹ اهواز – سرهنگ ۲ دکتر روحی

[امضا]

[مهر رسمی]

بیمارستان لشکر

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]