[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[مهر]

[آرم]

وزارت آموزش و پروش

اداره آموزش و پرورش منطقه آباده

شماره ٨/ ٧١١

تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۵۷

پیوست-----

 

آقای عباداله باقری

 با توجه با گزارش رسیده نظر باینکه سال تحصیلی ۳۶-٣٧ کوشش و فعالیت شما در انجام وظیفه مقدسی که بعهده دارید خوب و رضایت‌بخش بوده است بدینوسیله از زحمات شما قدردانی میشود/

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه آباده [ناخوانا]

[امضا]

گیرنده رونوشت

دبستان قشقائی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]