[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

زندان اوین

تاریخ: ٢٠  آبان  ۱۳۶۰

مرتضی

شماره ۱۴۰۶۴

مبلغ دو هزار ریال ٢٠٠٠ ریال جهت تحویل به خانم منیره عزیزی زندانی بند ۲۴۶ توسط آقای-----رسید

نام گیرنده وجه-----

امضا: [امضا]

 

 

توجه: دقت بفرمائید قبض رسید مفقود نشود.

 

[یادداشت در حاشیه صفحه]

برگ ٢ جهت گیرنده وجه

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]