[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

زندان اوین

 

 

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۶۰

مهدی

شماره: ۱۴۰۶۳

مبلغ دو هزار ریال ۲۰۰۰ ریال جهت تحویل به آقای / خانم مسعوده عزیزی

زندانی بند ۲۴۶ توسط آقای/ خانم ----- رسید

نام گیرنده وجه -----

امضاء [امضا]

 

توجه: دقت بفرمائید قبض رسید مفقود نشود

 

 

برگ ۲ جهت گیرنده وجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]