[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

فروشگاه میوه زندان اوین

تاریخ ٢ اسفند ۵۹

صورتحساب فرهنگ موّدت

شماره [ناخوانا]

 

بند ١

شرح پرتقال تعداد [ناخوانا] قیمت ٣٠٠ جمع کل-----

شرح سیب تعداد [ناخوانا] قیمت ٢٠٠ جمع کل-----

شرح ----- تعداد ----- قیمت ----- جمع کل ۵۰۰

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

نمونه قبض خرید میوه از زندان برای زندانی توسط خانواده

زندان اوین

تاریخ ١٨ بهمن ۱۳۵۹

شماره ۷۰۴۲

فرهنگ مودت

مبلغ۱۴۰۰ریال جهت تحویل به خانم /آقای [ناخوانا]

زندانی بند یک توسط خانم /آقای همسر رسید

نام گیرنده وجه

امضاء: [امضا]

توجه: دقت بفرمائید قبض رسید مفقود نشود

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

نمونه: رسید وجه که هر هفته برای مخارج زندانی پرداخت میشد.

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]