[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

زندان اوین

برگ ملاقات

شماره ۱۱۱۹۴

شماره گروه: ١٣. بند.١ شماره کابین ۶ تاریخ.١١/ ١١ ملاقات شونده: فرهنگ مودت ملاقات ‌کننده: همسر

امضاء مسئول [امضا]

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

نمونه برگه ملاقات که هر هفته برای دیدار زندانی صادر میشد.

 

 

برگ مخصوص تحویل اجناس

اجناس مشروحه بازرسی کاهو- سبزی - ملحفه – دارو

در تاریخ ٢اسفند ۵۹.توسط آقای/خانم همسر

جهت زندانی فرهنگ مودت بند.١ تحویل اینجانب حاجیان گردید

محل امضاء زندانی

محل امضاء تحویل‌ گیرنده

[امضا]

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

نمونه برگ تحویل کالا جهت زندانی.

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]