[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

انقلاب اسلامی  ٢٨ آبان ۵۸

برگه حساب جاری برای عملیات انتقالی

شعبه بدهکاران داخلی تاریخ ----- ۲۵

شماره برگه -----

طرف حساب -----

بستانکار کمیته امداد امام خمینی

حساب جاری شماره ٣٣٣٣

 

بموجب چک تضمین شده شماره ۱۹۴۶/ ۷۶۶۴۳۶ اهدائی محفل روحانی ملی بهائیان ایران بنمایندگی از طرف جامعه بهائیان ایران برای کمک به زلزله‌زدگان

جمع مبلغ بحروف: پنجمیلیون ریال

 

[مهر رسمی]

بانک ملی ایران

شعبه انقلاب اسلامی

منوچهر مستوفی

ب م ا

[امضا]

بستانکار – ریال

۵۰۰۰۰۰۰

[یادداشت دستنویسی در وسط صفحه]

بشعبه مرکزی

[یادداشت در حاشیه صفحه]

برگ ١ برای شعبه نمونه ۵۶۰

۰۰۰، ۱۰۰ د ۲۰۰ ب

۶/ ۲۵۳۶ – ب۶

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]