[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه‌تعالی

قائم‌مقام محترم سازمان

احتراماً بعرض میرساند چون خانم آفاق مراد علی همسر متوفی بنام رحیم رحیمیان با ارائه مدارک لازم و قبض شماره ٣٣٧٢٠.-/-٩٠٠٠ ریال تقاضای گرفتن شماره قبر و گواهی فوت همسر خود را دارد لذا با عنایت بمدارک فوق‌الذکر منضم جهت هرگونه دستور مقتضی ارسال میگردد.

 

 دفتر غسالخانه

[امضا]

٢٨  فروردین  ۶۳

امضاء یا اثر انگشت متقاضی

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]