[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

تاریخ ٢٨ فروردین  ۱۳۶۳

شماره ٣٣٧٢

(سری گ)

 [آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شهرداری تهران

بهشت‌زهرا (ع)

 

مبلغ مندرج در جدول زیر از آقای رحیمیان بابت دفن دریافت و به بستانکار حساب شماره ٩١٠٠٢ سازمان گورستانهای تهران نزد بانک ملی بهشت‌زهرا منظور گردید.

[ناخوانا]

مبلغ دریافت شده ٩.٠٠٠

شماره‌حساب  [ناخوانا]

تاریخ: ٢٨/-١

بانک ملی ایران

باجه بهشت‌زهرا

اخطار: رسیدهایی که جدول آنها بوسیله [ناخوانا] پر نشده است اعتبار ندارد

[یادداشت دستنویسی و امضا و مهر در بالای صفحه]

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

شماره اعدامیه بدون مشخصات

ثبت‌احوال

 ۱۷۶۶

١٨  فروردین  ۶۳

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]