[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا

 

تاریخ: -----۱۳۶

شماره: -----

پیوست----- :

 

دادنامه

دادگاه -----

بتاریخ: ١٨ شهریور ١٣٧٢

دادنامه ۵۰۸ ۲۰ شهریور ١٣٧٢

کلاسه پرونده ۷۱ /۴ / ۸۲۲

مرجع رسیدگی: شعبه ۴ دادگاه کیفری یک شهر ری

 

"رأی دادگاه"

بسمه تعالی با توجه بمحتویات پرونده و گزارش مراجع انتظامی و برگ معاینه جسد و شکایت اولیاء دم بشرح صورتجلسات دادگاه و اقاریر و اعترافات متهمان در مراحل بازپرسی و محضر دادگاه و نحوه کشف جسد و سایر قرائن و امارات بره انتسابی مشارکت در یکفقره آدم ربائی منجر بقتل عمدی روح الله قدمی توسط متهمان سلیمان و رحمان عین اللهی فرزندان حسن ثابت و محرز است. ولی با عنایت به امر ثانی در صفحه ۵۱۹ ج ۲ تحریر الوسیله حضرت امام راحل ره و سایر کتب فقیهی از قبیل کتاب جواهرالکلام و غیره که میفرمایند یکی از شرایط قصاص تساوی در دین است )الثانی التساوی فی الدین فلایقتل مسلم بکافر( در اینمورد مقتول باقول کلیه اولیاء دم و [ناخوانا] و اهالی محل جز فرقه ضاله و مضله بهائی بوده است٠ لذا موضوع قصاص منتفی است و با عنایت بمسئله ۳۱ صفحه ۵۵۹ ج ٢ تحریر الوسیله حق دیه نیز منتفی است (لادیه لغیر اهل الذمه من الکفار الخ) علیهذا در مورد قصاص اعدام و دیه حکم ببرائت متهمان صادر میگردد و با توجه باینکه عمل ارتکابی عملی غیر قانونی و موجب اخلال نظم و امنیت جامعه و بلکه اختلال در نظام مقدس جمهوری اسلامی میباشد. لذا باستناد مواد ۴۲ و ۲۰۸ و رعایت جهات مخففه ماده ۲۲ و تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی هر یک از دو نفر متهمان نامبرده بتحمل هیجده ماه (یکسال و نیم) زندان تعزیری با احتساب مدت بازداشت قبل از صدور حکم محکوم میگردند.

رئیس شعبه ۴ دادگاه کیفری یک شهر ری

سید محمد قاضوی

[مهر] رونوشت برابر با اصل است

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

شاکیه خانم گیتی قدمی فرزند روح الله - تهران [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]