[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۳ /۱۲۰ / ۴۰۱

از: اداره وظیفه عمومی قوانین و آموزش

به: کلیه هنگهای ژاندارمری حوزه‌های وظیفه درجه ۲ و منطقه وظیفه تهران و حوزه‌های چهارگانه و دوایر اداره

موضوع خدمت وظیفه مشمولین بهائی

برابر امریه شماره ۷۸ /۹۳ / ۲ / ۴۰۲ / پ - ۱۸ اردیبهشت ١٣۵۹ وزارت دفاع ملی با توجه به فلسفه لزوم انجام خدمت وظیفه عمومی برای کلیه آحاد ملت و اینکه خدمت وظیفه عمومی موضوعی غیر از استخدام در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میباشد بنابراین مشمولان وظیفه بهائی مشمول لایحه قانونی منع استخدام کسانیکه بیکی از ادیان رسمی (اسلام- زردشتی- کلیمی عیسوی) نیستند نبوده و میتوانند مانند سایر مشمولان انجام وظیفه نموده و بطور یکسان مشمول مقررات ارتش خواهند بود. %

 

رئیس اداره وظیفه عمومی سرتیپ زرین فر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]